Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023

Informacje dla rodziców i uczniów klas VIII dotyczące organizacji i zasad egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2023 r.
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 6 lipca 2023r.

Ważne terminy:

 • do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
 •  do 17 października 2022 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 •  do 24 listopada 2022 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
 •  do 23 lutego 2023 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
 • do 12 maja 2023 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.)

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

i OKE: https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

ważne linki:
www.cke.gov.pl

przykładowe arkusze egzaminacyjne
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2021-test/

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Skip to content